Bổ sung 01 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Quốc hội đã sửa Luật Đầu tư 2020 và đưa kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đây là nội dung tại Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự 2022.

Cụ thể, tại khoản 5 Điều 3 Luật số 03/2022/QH15, bổ sung ngành, nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (không bao gồm kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự) là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng được thêm tại số thứ tự 132a, sau số thứ tự 132 của Phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ngoài ra, Luật số 03/2022/QH15 cũng sửa đổi quy định tại một số Luật khác, đơn cử như:

  • Sửa quy định về quyền, nghĩa vụ của thành viên công ty (Điều 49, 50) của Luật Doanh nghiệp;
  • Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 mục I của Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;
  • Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở;
  • Sửa đổi, bổ sung Điều 31, 32, 33 của Luật Đầu tư;…

Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022.