Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14

Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 LUẬT DOANH NGHIỆP Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức…