Tổng hợp các khoản chi phí được trừ khi tính Thuế TNDN

Tổng hợp các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN mà DN cần biết

1. Điều kiện các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Theo  điều 4 thông tư 96/2015 TT/BCTC được sửa đổi và bổ sung trong thông tư 25/2018 TT/BCTC

Các chi phí được trừ khi tính thuế TNDN bao gồm:

Trừ đi các khoản không được trừ tại điều 2 của thông tư, còn lại các chi phí đều được trừ khi tính thuế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
 • Khoản chi có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật
 • Khoản chi có hóa đơn mua hàng hóa từng lần có tổng giá trị trên 20 triệu (bao gồm VAT) khi thanh toán phải có hóa đơn không dùng tiền mặt. 

Ví dụ: Doanh nghiệp A có 2 khoản chi tiêu mua sắm trong năm là mua văn phòng phẩm (10.000.000đ) và thuê xe di chuyển công tác (15.000.000đ), tuy nhiên khoản văn phòng phẩm được thanh toán bằng tiền mặt, mặc dù có hóa đơn mua hàng. Đối với khoản chi tiêu thuê xe có hóa đơn thanh toán, thanh toán bằng tài khoản ngân hàng. Do đó trong kỳ tính thuế, Doanh nghiệp A sẽ không được tính chi phí được trừ ở khoản chi phí mua văn phòng phẩm vì không đáp ứng được Luật Thuế, tuy nhiên trong BCTC vẫn hoạch toán bình thường khoản chi phí văn phòng phẩm. 

2. Các khoản được trừ khi tính thuế

Có 33 khoản chi được trừ khi tính thuế:

 1. Khoản chi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.
 2. Chi khấu hao tài sản cố định theo thông tư.
 3. Phần chi không vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.
 4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, nhưng có lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào, kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ.
 5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân có đầy đủ hồ sơ, chứng từ.
 6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động
 7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
 8. Chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà doanh nghiệp có quy chế quy định cụ thể về việc chi thưởng sáng kiến, cải tiến, có hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến.
 9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép theo quy định của Bộ Luật Lao động.
 10. Các khoản chi thêm cho lao động nữ, người dân tộc thiểu số (các trường hợp theo thông tư).
 11. Phần chi không vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.​
 12. Phần chi không vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
 13. Khoản chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo đúng quy định hiện hành.
 14. Phần chi đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội (các Hiệp hội này được thành lập theo quy định của pháp luật) theo mức quy định của Hiệp hội.
 15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện có đủ chứng từ, hóa đơn thanh toán tiền điện.
 16. Phần chi phí thuê tài sản cố định không vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên đi thuê trả tiền trước.
 17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.
 18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký và góp đủ vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp.
 19. Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phòng.
 20. Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ và đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ đã chi.
 21. Khoản nợ phải thu và khoản cho vay có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ, chênh lệch tỷ giá hối đoái được tính vào chi phí được trừ là khoản chênh lệch giữa tỷ giá tại thời điểm phát sinh thu hồi nợ hoặc thu hồi khoản cho vay với tỷ giá tại thời điểm ghi nhận khoản nợ phải thu hoặc khoản cho vay ban đầu.
 22. Chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp) đúng đối tượng và có hồ sơ xác định khoản tài trợ.
 23. Chi tài trợ cho y tế đúng đối tượng và có đầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ
 24. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai đúng đối tượng và có đầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ.
 25. Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo đúng đối tượng quy định nêu dưới đây; Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật có đầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ.
 26. Chi tài trợ nghiên cứu khoa học; chi tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 27. Phần chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam không được vượt mức chi phí.
 28. Phần chi phí liên quan đến việc thuê quản lý đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh casino không vượt quá 4% doanh thu hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh casino.
 29. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế.
 30. Các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.
 31. Khoản chi liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả và cổ tức của cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả.
 32. Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo mức thực tế phát sinh của năm.
 33. Các khoản chi của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, kinh doanh chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Các khoản chi trên, chi tiết từng khoản phải có các trường hợp cần đáp ứng đủ điều kiện của Luật Thuế mới có thể được trừ khi tính thuế. 

Trên là 33 chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, hy vọng các thông tin mà NTVTax sẽ mang đến thông tin hữu ích dành cho Doanh nghiệp bạn trong quá trình hoạt động.