Chi phí tiền lương được trừ khi tính thuế TNDN như thế nào mới đúng?

1. Căn cứ pháp lý

Theo thông tư 96/20115/TT-BTC của Bộ Tài Chính về thuế TNDN tại Nghị Định 12/2015/NĐ-CP của Chính Phủ quy định thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Thông Tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 151/2014/TT-BTC.

2. Quy định về chi phí được trừ khi tính lương

2.1 Điều kiện được đưa tiền lương vào chi phí

Cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thực tế chi trả hoặc có chứng từ chứng minh liên quan
 • Quy định rõ được hưởng và mức được hưởng nằm tại 1 trong những hồ sơ:
  • Hợp đồng lao động
  • Thỏa ước lao động
  • Quy chế tài chính
  • Quy chế thưởng

2.2 Trường hợp không được đưa vào chi phí khi tính thuế

Tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên không phân biệt có hay không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thù lao trả cho những người sáng lập, thành viên hội đồng, thành viên ban quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiền lương, tiền công trả cho người lao động (NLĐ) nhưng đã hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chưa trừ. Trừ trường hợp Doanh nghiệp đã trích lập dự phòng để bổ sung vào quỹ lương của năm tiếp theo.

2.3 Dự phòng quỹ tiền lương

Để hạn chế và đề phòng rủi ro trong kinh doanh, Doanh nghiệp cần có quỹ dự phòng tiền lương nhằm chi trả cho người lao động trong năm liền kề. Mức dự phòng do Doanh nghiệp quyết định, không được quá 17% quỹ lương hiện tại.

Quỹ lương hiện tại là tổng số lương thực tế đã chi trả trong năm đến hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán.

Ví dụ: Trong năm 2020, Doanh nghiệp A phải chi trả lương cho NLĐ với tổng số tiền là 10 tỷ, 9 tỷ đã được chi trong năm 2020, 500tr cho lương tháng 13 và 500tr còn lại được trả vào tháng 2/2021.

Vậy quỹ lương thực tế là 9 tỷ + 500tr (khoản chi tháng 2/2021) = 9.5 tỷ.

Ở đây, lương tháng 13 là Doanh nghiệp chủ động chi trả, không được tính vào chi phí trừ thuế.

Lưu ý:

 • Trích lập dự phòng 17% phải đảm bảo sau khi trích lập Doanh nghiệp không bị lỗ. Nếu lỗ không được trích lập đủ 17%
 • Trong trường hợp, Doanh nghiệp đã trích lập dự phòng mà sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính Doanh nghiệp không chi hoặc chi không hết vẫn được tính vào chi phí được trừ của năm quyết toán.
 • Trường hợp sau 6 tháng vẫn không chi hoặc chi không hết phải điều chỉnh giảm chi phí năm sau.

Trên là thông tin về chủ đề “chi phí tiền lương như thế nào mới được trừ khi tính thuế” mà NTVtax gửi đến bạn.