Quy định về chuyển lỗ Thuế TNDN và cách thức thực hiện

Quy định về chuyển lỗ thuế TNDN như thế nào? Hướng dẫn cách xác định và chuyển lỗ năm trước sang năm nay trên phụ lục 03-2A tờ khai quyết toán thuế TNDN.

1. Quy định chuyển lỗ Thuế TNDN

Theo Điều 9 Chương II, Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định*:

  • Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.
  • Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
  • Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách.

*Trích toàn bộ theo thông tư
Nguyên tắc cần nắm:
• Chỉ chuyển lỗ khi có lãi
• Số lỗ được chuyển toàn bộ và liên tục (tối đa bằng số lãi của năm chuyển)
• Thời gian chuyển lỗ liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

2. Cách xác định lỗ được kết chuyển

Để xác định lỗ được kết chuyển ta có công thức:

Thu nhập tính thuế = [(Doanh thu – Chi phí) + Các khoản thu nhập khác] – Thu nhập miễn thuế

Nếu thu nhập tính thuế > 0 tức là LÃI, bạn có thể chuyển lỗ kỳ trước sang.

Nếu thu nhập tính thuế < 0 tức là LỖ, vì lỗ nên bạn không cần chuyển lỗ kỳ trước sang.

Ở đây, nếu bạn có LÃI, bạn chuyển LỖ kỳ trước sang mà vẫn LỖ thì không cần đóng thuế TNDN, tuy nhiên nếu sau khi hoàn tất chuyển LỖ mà có LÃI bạn sẽ đóng thuế TNDN dựa trên số LÃI sau khi chuyển.

3. Cách chuyển khoản lỗ theo quy định

3.1 Chuyển lỗ giữa các quý

Ví dụ: Trong năm, Doanh nghiệp A có kết quả kinh doanh như sau:

• Quý 1 lỗ 15.000.000đ
• Quý 2 lãi 10.000.000đ

Khi kết chuyển, Doanh nghiệp A vì có lãi ở quý 2 nên được kết chuyển lỗ ở quý 1 vào. Nghĩa là khi tính thu nhập chịu thuế Doanh nghiệp A sẽ có thu nhập chịu thuế 2 Quý là 5.000.000đ = 15.000.000đ – 10.000.000đ.

3.2 Chuyển lỗ giữa các năm

Ví dụ: Doanh nghiệp A trong năm 2021 phát sinh lãi 1 tỷ, tuy nhiên năm 2020 Doanh nghiệp A lỗ 1.2 tỷ. Do đó, khi xác định thuế TNDN và kết chuyển lỗ trong năm 2021, Doanh nghiệp A vẫn đang bị lỗ 200 triệu nên sẽ không đóng thuế TNDN (vẫn đang lỗ). Khoản lỗ 200 triệu này được cộng dồn để kết chuyển cho năm sau nhưng không vượt quá 5 năm năm liên tiếp kể từ năm tiếp sau năm kết chuyển.

Trường hợp Doanh nghiệp A trong năm 2021, có lãi lên đến 2 tỷ thì Doanh nghiệp A có mức thu nhập chịu thuế là 800 triệu (2 tỷ-1,2 tỷ).

Trên đây là các thông tin về đơn giản và tóm tắt nhất về quy định chuyển lỗ thuế TNDN mà NTVTax gửi đến bạn, hy vọng có thể hỗ trợ bạn trong quá trình tìm kiếm thông tin.