​​Doanh nghiệp giải thể có phải nộp thuế môn bài hay không?

Trường hợp doanh nghiệp giải thể có cần nộp thuế môn bài hay không? Cùng luật sư của NTVtax giải đáp thắc mắc này.

Trong quá trình giải thể doanh nghiệp/công ty bạn vẫn phải hoàn tất nghĩa vụ với cơ quan thuế và hợp đồng đã ký kết trước đó. Do đó, bạn cần thông báo giải thể sớm nhất với cơ quan thuế để hoàn tất thủ tục giải thể và sẽ không cần đóng thuế.

Tại khoản 3(e) Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

“e) Thời hạn nộp hô sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.”

Tại khoản 2(đ), khoản 3(a) Điều 16 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc chấm dứt hiệu lực mã số thuế

“đ) Doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Luật doanh nghiệp, Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9⁄2015 của Chính phủ, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì phải gửi hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật doanh nghiệp (đối với trường hợp tự giải thể) hoặc Khoản 2 Điều 203 Luật doanh nghiệp (đối với trường hợp giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của toà án) để làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế.

Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm đứt hiệu lực mã số thuế:

a)Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đông dâu khí, nhà thầu nước ngoài:

Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính; ”

Tại khoản 7 Điều 202 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

“7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp”

Căn cứ các quy định nêu trên trường hợp doanh nghiệp tự giải thể phải nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động.

Doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh thì phải gửi hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế. Sau khi thanh toán hết các khoản nợ (bao gồm cả nợ thuế) người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc.

Do đó, nếu đã nộp lệ phí môn bài cho năm nay (năm giải thể) bạn sẽ không cần nộp lệ phí môn bài nữa.