Doanh nghiệp lỗ có phải quyết toán thuế TNDN không?

1. Doanh nghiệp lỗ có phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Khoản 2, Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định:

“2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm”.

  • Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

  • Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

  • Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

  • Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

=> Như vậy, Doanh nghiệp lỗ vẫn phải quyết toán thuế. Khi lỗ được chuyển lỗ sang năm sau và khấu trừ năm tiếp theo, nhưng không được quá 5 năm tính từ năm bắt đầu chuyển lỗ.

Ví dụ:

Năm 2020, Công Ty A lỗ 1 tỷ, năm 2021 Công ty A lỗ 2 tỷ, năm 2022 công ty A lãi 4 tỷ thì lợi nhuận tính thuế sẽ là 4 – 1 (lỗ năm 2020) – 2 (lỗ năm 2021) = 1 tỷ, nghĩa là Công ty đóng thuế trên mức lãi 1 tỷ sau khi đã chuyển lỗ.

2. Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN bị lỗ mới nhất

Bước 1 : Đăng nhập vào phần mềm HTKK

doanh-nghiep-lo-co-phai-dong-thue

Bước 2: Chọn “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp”

dong-thue-khi-doanh-nghiep-lo

Bước 3: Chọn “Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN)”

khai-thue-khi-doanh-nghiep-lo

Bước 4: Chọn “Phụ lục 03-2A/TNDN”,

khai-thue-khi-doanh-nghiep-kinh-doanh-lo

Phụ lục 03-2A/TNDN sẽ hiện ra như hình sau:

thue-khi-lo

Cách điền các chỉ tiêu trên phụ lục 03-2A/TNDN:

  • Cột 1: có 5 dòng tương ứng với 5 năm được chuyển lỗ gần nhất ở Cột 2
  • Cột 3: Số lỗ phát sinh: Là tổng số lỗ của các năm ở cột 2 : căn cứ để đưa vào Cột này là giá trị âm của chỉ tiêu C4 của các năm tương ứng của cột 2 đó.
  • Cột 4: số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước: ghi tổng số lỗ đã được chuyển trong các kỳ tính thuế trước của từng năm. (Chú ý: kỳ trước là trước năm chúng ta đang thực hiện Quyết toán chứ không phải trước năm đó).
  • Cột (5): Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này:

Mẹo nhỏ:

  • Số lãi phát sinh trong kỳ (kiểm tra xem C4 (Trên 03/TNDN) đang dương bao nhiêu => để ra số lỗ tối đa được chuyển)
  • Số lỗ còn được chuyển (Kiểm tra Cột 6 (trên 03-2A/TNDN) – Xem chúng ta còn bao nhiêu lỗ để chuyển của năm đó)

=> Lỗ của năm nào chuyển đúng dòng của năm đó, phải chuyển toàn bộ và liên tục nhưng tối đa bằng số lãi (giá trị dương ở C4).