Cách xác định Doanh Thu tính Thuế TNDN

1. Cách xác định Doanh thu tính thuế TNDN

Ở đây ta có 2 trường hợp:

 • Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi tính doanh thu thì doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT
 • Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là doanh thu đã bao gồm thuế GTGT

Doanh thu được chia trong nhiều năm. Đối với DN kinh doanh theo mô hình khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm, doanh thu sẽ được phân bổ theo số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

2. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế

 • Hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu sang cho khách hàng.
 • Hoạt động cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành một phần dịch vụ. Trừ trường hợp tại Điều 3 khoản 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC và khoản 1 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

3. Cách xác định doanh thu theo từng hoạt động

Hàng hóa/dịch vụ bán với phương thức trả góp, trả chậm thì doanh thu sẽ là giá trị hàng hóa/sản phẩm không tính lãi hoặc phạt trả chậm.

Đối với hàng hóa/dịch vụ để trao đổi doanh thu sẽ là giá bán hàng hóa/dịch vụ thời điểm phát sinh giao dịch.

Hoạt động gia công sẽ là toàn bộ tiền thu về từ hoạt động gia công như tiền công, chi phí nguyên vật liệu, máy móc,…

Đối với mô hình đại lý, ký gửi:

 • Doanh nghiệp giao hàng hóa/dịch vụ doanh thu là tổng só tiền bán hàng hóa/dịch vụ
 • Doanh nghiệp đại lý, ký gửi,..doanh thu là hoa hồng theo hợp đồng.

Hoạt động cho thuê tài sản doanh thu được tính là tiền cho thuê. Ở đây có 2 trường hợp:

 • Trả tiền theo từng năm: xác định doanh thu bình thường
 • Trả tiền cho nhiều năm: chia ra số năm cho thuê và tính doanh thu theo từng năm, xác định doanh thu một lần và tính thuế TNDN năm đó theo quy định.

Hoạt động kinh doanh sân golf doanh thu sẽ là tiền bán thẻ hội viên, bán vé chơi golf và các khoản thu khác trong kỳ.

Hoạt động tín dụng doanh thu được tính theo lãi từ tiền gửi, lãi cho vay và các khoản cho thuê tài chính khác phát sinh trong kỳ.

Hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu vận chuyển phát sinh trong kỳ.

Kinh doanh bảo hiểm doanh thu sẽ là toàn bộ số tiền công ty bảo hiểm thu được từ do cung ứng các dịch vụ bảo hiểm bao gồm phí thu thêm, phụ phí,..

Hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục thực hiện được nghiệm thu.

Kinh doanh dưới hình thức hợp tác kinh doanh:

 • Doanh thu từ hoạt động kinh doanh được chia cho các bên theo hợp đồng ký kết trước đó sẽ là doanh thu tính thuế các bên.
 • Nếu phân chia doanh thu là sản phẩm thì giá trị sản phảm sẽ để tính doanh thu tính thuế.
 • Trường hợp các bên phân chia kết quả kinh doanh theo lợi nhuận sau thuế, sẽ cần có 1 bên đại diện ra để tính và quyết toán thuế TNDN. Doanh thu tính thuế ở đây sẽ là tổng giá trị hàng hóa/dịch vụ bán ra.
 • Trường hợp các bên phân chia kết quả kinh doanh theo lợi nhuận trước thuế, cần có 1 bên đại diện tính thuế, xuất hóa đơn sau đó mỗi bên sẽ đại diện quyết toán khoản thuế theo luật.

Hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng (casino, đặt cược,..) doanh thu bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt trừ cho khách hàng trúng thưởng.

Hoạt động chứng khoán doanh thu là nguồn thu từ các hoạt động môi giới, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành, chửng chỉ quỹ, dịch vụ khác,…

Hoạt động dịch vụ tài chính phái sinh là số tiền thu từ việc cung ứng các dịch vụ tài chính phái sinh trong kỳ.

Trên là hướng dẫn cơ bản cách xác định doanh thu tính thuế TNDN. Tuy nhiên thực tế sẽ khác vì trong quá trình tính thuế sẽ phát sinh các vấn đề khác nhau, tùy trường hợp có phương án xử lý.