Giải đáp kho chứa hàng có nộp thuế môn bài không?

Việc phân phối và lưu trữ ở nhiều địa phương khác nhau sẽ cần hệ thống kho hàng dày đặc, hoặc đơn giản là chứa hàng hóa thì kho hàng là một phần không thể thiếu với một số doanh nghiệp. Lúc này kho chứa hàng cũng tham gia vào hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp vậy kho chứa hàng có nộp thuế môn bài hay không?

1. Căn cứ pháp lý

Theo điều 2 nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định đối tượng nộp lệ phí môn bài gồm

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

 • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.
 • Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.
 • Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể

2. Kết luận

 • Nếu kho chứa hàng chỉ dùng để chứa hàng hóa, không có hoạt động kinh doanh, giao dịch mua bán hàng hóa không phát sinh doanh thu tại kho hàng thì không phải nộp lệ phí môn bài đối với kho hàng
 • Nếu kho chứa hàng hóa dùng để chứa hàng, có hoạt động kinh doanh, giao dịch mua bán hàng hóa thì phải nộp lệ phí môn bài đối với kho hàng