Điều kiện và cơ sở hoàn thuế GTGT Doanh nghiệp

Hoàn thuế GTGT được hiểu là một khoản tiền được nhà nước hoàn lại cho người nộp thuế (Doanh nghiệp/cá nhân) sau khi đã nộp vào Ngân sách Nhà Nước. Để được hoàn thuế GTGT Doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng từ và đủ điều kiện.

1. Các trường hợp được hoàn thuế GTGT

 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế
 • Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh (đăng ký theo phương pháp khấu trừ) hoặc dự án đăng ký theo phương pháp thăm dò phát triển dầu khí chưa tiến hành khai thác
 • Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
 • Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT thep phương pháp khấu trừ được hoàn thuế khi chuyển sở hữu, doanh nghiệp, sáp nhập, chia tách, giải thể, hợp nhất, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc thuế đầu vào chưa khấu trừ hết.
 • Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.
 • Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam
 • Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế theo quy định Pháp Luật hoặc trường hợp hoàn thuế GTGT theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Điều kiện hoàn thuế
Điều kiện để được hoàn thuế sẽ như sau:

 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế
 • Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền
 • Có con dấu theo quy định pháp luật
 • Có lưu giữ sổ kế toán đúng với quy định của Pháp Luật
  Có tiền gửi Ngân Hàng theo mã số thuế của Doanh Nghiệp.

3. Hồ sơ cần chuẩn bị

3.1 Hồ sơ hoàn thuế cho dự án đầu tư:

• Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN mẫu 01/DHNT
• Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT
• Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu 01-2/GTGT

3.2 Hồ sơ hoàn thuế hàng hóa xuất khẩu:

• Giấy đề nghị trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐHNT
• Hợp đồng mua bán, tờ khai hải quan, chứng từ thanh toán quốc tế,…

3.3 Đối với dự án ODA

Đối với chủ dự án và nhà thầu triển khai chính
• Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước 01/ĐNHT
• Chứng từ hàng hóa, bảng kê hóa đơn mẫu 01-1/ĐNHT
• Quyết định của cấp có thẩm quyền
• Xác nhân của cơ quan chủ quản lý dự án ODA
• Xác nhận của chủ dự án
Đối với văn phòng đại diện nhà tài trợ ODA
• Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐHNT
• Chứng từ hàng hóa, bảng kê hóa đơn mẫu 01-1/ĐNHT
• Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà tại trợ thành lập văn phòng đại diện
• Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thành lập văn phòng đại diện

3.4 Hoàn thuế GTGT DN đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao

• Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫy 01/ĐNHT có xác nhận của Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc bộ Ngoại Giao
• Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao mẫu 01-2/ĐNHT
• Bản gốc kèm 2 bản chụp hóa đơn GTGT có đóng dấu của cơ quan địa diện. Cơ quan thuế sẽ trả lại các hóa đơn gốc cho cơ quan đại diện sau khi hoàn thuế

3.5 Hoàn thuế theo hiệp định tránh đánh thuế 2 lần

• Giấy đề nghị tránh đánh thuế 2 lần mẫu 02/ĐNHT
• Bản gốc giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nước tru cấp được hợp pháp hóa lãnh sự
• Xác nhận của tổ chức, cá nhân Việt Nam ký hợp đồng
• Giấy ủy quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân đại diện thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp Định
• Nếu không cung cấp đủ giấy tờ, tổ chức/cá nhân cần giải trình theo giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp Định mẫu 02-ĐNHT.

3.6 Hồ sơ hoàn thuế, phí nộp thừa đối với trường hợp sáp nhập, chia tách, giải thể,…

• Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT
• Quyết định của cấp có thẩm quyền về các vấn đề sát nhập, tách, chuyển sở hữu, chấm dứt hoạt động,…
• Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp tác, chấm dứt hoạt động,….

3.7 Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị máy móc, phương tiện,…mà trong nước chưa SX được phải nhập khẩu để tạo TSCD cho Doanh Nghiệp

• Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước 01/ĐNHT trong đó ghi rõ số thuế GTGT hàng nhập khẩu của thiết bị, phương tiện,…
• Bảng kê hồ sơ hàng hóa nhập khaiar mẫu 01-4/ĐNHT

Trên là toàn bộ các thông tin về hoàn thuế GTGT mà NTVtax gửi đến bạn. Hy vọng các thông tin trên sẽ hữu ích trong trường hợp bạn đang gặp phải.