Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) là sắc thuế quan trọng, góp phần không nhỏ trong thúc đẩy nền kinh tế. Tham khảo ngay cách tính thuế TNCN chính xác nhất của NTVtax. 

Thuế TNCN tại Việt Nam được chia thành 2 đối tượng:

  • Cá nhân cư trú
  • Cá nhân không cư trú

2 đối tượng này cũng có cách xác định và tính khác nhau, chỉ có cá nhân cư trú mới được giảm trừ gia cảnh. 

1. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Cá nhân cư trú sẽ thuộc trường hợp sau:

Trường hợp 1: Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là 01 ngày.

Trường hợp 2: Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo 01 trong 02 trường hợp:

  • Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.
  • Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú.

Cách tính thuế:

1.1 Có HĐLĐ trên 3 tháng

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất

Thu nhập tính thuế = Thu nhâp chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản thu nhập được miễn thuế – Các khoản thu nhập không chịu thuế

Thu nhập chịu thuế TNCN = Tổng thu nhập – Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

Trong đó:

Tổng thu nhập được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Các khoản thu nhập được miễn thuế là thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết tại Điểm i Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Các khoản giảm trừ bao gồm:

> Các khoản giảm trừ gia cảnh:

  • Đối với người nộp thuế: 11 triệu đồng/tháng, 132 triệu đồng/năm.
  • Đối với người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/người/tháng.

> Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

> Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Bậc thuế suất:

Bậc Thu nhập tính thuế /tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp
Cách 1 Cách 2
1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT
2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT – 0,25 trđ
3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT – 0,75 trđ
4 Trên 18 trđ đến 32 trđ 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT – 1,65 trđ
5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT – 3,25 trđ
6 Trên 52 trđ đến 80 trđ 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT – 5,85 trđ
7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ 35% TNTT – 9,85 trđ

1.2 Không ký hợp đồng, hợp đồng dưới 3 tháng

Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động mà có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập (khấu trừ luôn trước khi trả tiền).

Nói cách khác, cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng mà có thu nhập từ tiền lương, tiền cồng mỗi lần nhận từ 02 triệu đồng trở lên phải nộp thuế với mức 10%, trừ trường hợp làm cam kết theo Mẫu 08/CK-TNCN nếu đủ điều kiện.

Số thuế phải nộp được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 10% x Tổng thu nhập trước khi trả

2. Cách tính thuế thu nhập đối với cá nhân không cư trú

Người nước ngoài hoặc không đáp ứng điều kiện của cá nhân cư trú được xác định là cá nhân không cư trú. 

Cá nhân không cư trú không được giảm trừ gia cảnh, nếu có thu nhập sẽ bị tính thuế suất 20% tổng thu nhập. 

Công thức:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế

Nếu không tách riêng được thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương tại Việt Nam trong trường hợp cá nhân không cư trú đồng thời làm việc ở Việt Nam và nước ngoài. Sử dụng công thức sau:

huong-dan-cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan

Trên là thông tin tóm tắt ngắn gọn cách tính thuế thu nhập cá nhân. Hy vọng thông tin sẽ hữu ích đối với bạn