Mức thuế suất thuế TNDN là bao nhiêu?

1. Mức thuế suất thuế TNDN 2022

Mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp năm 2021 là 20% được quy định tại Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:
Từ ngày 01/01/2016 đến nay tất cả các doanh nghiệp đang áp dụng mức thuế suất 20% và 22% chuyển sang áp dụng mức thuế suất 20%.

2. Các trường hợp đặc biệt:

Doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam có mức thuế suất thuế thu nhập là 32% đến 50%. Tùy vào vị trí khai thác, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ doanh nghiệp có dự án đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể dựa vào hồ sơ dự án đầu tư được gửi đến Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí) có mức thuế thu nhập Doanh Nghiệp là 50%.

Đối với trường hợp ở địa bàn có điều kiện Kinh tế xã hội khó khăn thuộc danh mục ưu đãi thuế, chính phủ áp dụng mức thuế 40% theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đối với các doanh nghiệp khai khác mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% điện tích.